ONS KANTOOR

Onze passie is gelegen in het helpen en ondersteunen van mensen.

ONS KANTOOR

Onze passie is gelegen in het helpen en ondersteunen van mensen.

Wij zijn een klein, informeel kantoor in de gemeente Haarlemmermeer dat hoogwaardige juridische dienstverlening biedt op het gebied van het Personen- en Familierecht en Jeugdrecht. Onze werkwijze kenmerkt zich als professioneel, betrokken en zakelijk. Onze passie is gelegen in het helpen en ondersteunen van mensen. Niet voor niets is onze slogan: ‘Wij overbruggen voor u een lastige periode’.

Wij bieden een laagdrempelige dienstverlening. Onze deur staat altijd open voor advies. Wij staan open voor kritiek en doen ons uiterste best om iedere cliënt tevreden de deur uit te laten gaan.

Vertrouwen, betrokkenheid, deskundigheid en persoonlijk contact vinden wij ontzettend belangrijk met dien verstande dat wij in de coronatijd hebben opgemerkt dat zaken ook goed opgepakt en opgelost kunnen worden zonder fysieke besprekingen op ons kantoor plaatsvinden.

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation is met ingang van 1 januari 2015 opgericht door Justine Avis-Knuit en Geesje Reitsma-Van Riel. Beiden waren tot dat momenteel reeds jarenlang werkzaam als advocaat op andere kantoren en met de oprichting van Avis & Van Riel Advocaten is kennis en kracht samengebracht. Voordat Justine en Geesje zijn beëdigd als advocaat zijn beëdigd hebben zij aan het begin van hun carrière bovendien ook ervaring opgedaan binnen de rechtspraak en hebben zijn gewerkt als (buiten)griffier en secretaris.

Justine en Geesje hebben elkaar in 2007 leren kennen bij de organisatie van het Landelijk Congres van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). Zij zaten samen in de organiserende commissie en de dames hadden direct een goede klik. Toen zij erachter kwamen dat zij beiden in Hoofddorp woonachtig waren, was het plan al snel gemaakt om daar ooit samen een kantoor op te richten. Na de organisatie van het congres is er een hechte vriendschap ontstaan hetgeen uiteindelijk daadwerkelijk heeft geresulteerd in de oprichting van Avis & Van Riel advocaten en mediation.

Justine en Geesje behandelen zowel zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand als op betalende basis.

Er is ten aanzien van ons kantoor een klachtenregeling van kracht, zoals vermeld in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, die in onderstaande link kan worden gelezen.

Verder zijn de navolgende algemene voorwaarden van kracht en heeft ons kantoor de privacy van onze cliënten hoog in het vaandel staan.

Rechtsgebiedenregister vermelding

Justine Avis-Knuit is als advocaat ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten (https://www.advocatenorde.nl) op de volgende rechtsgebieden:

Personen- en Familierecht

 • Echtscheidingen
 • alimentatiezaken
 • omgangsregelingen
 • internationaal privaatrecht
 • jeugdbeschermingsrecht
 • ouderschap en erkenning

Strafrecht

 • financieel economisch strafrecht
 • jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Geesje Reitsma-van Riel is als advocaat ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten op de volgende rechtsgebieden:

Personen- en Familierecht

 • echtscheidingen
 • alimentatiezaken
 • omgangsregelingen
 • jeugdbeschermingsrecht
 • ouderschap en erkenning
 • mediation
 • bijzondere curator

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voorts is zij familierechtspecialist en advocaat-scheidingsmediator aangesloten bij de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en de Nederlandse Mediation Federatie (MfN). Op grond van deze specialisaties is zij tevens verplicht jaarlijks 8 intervisiepunten te behalen op het gebied van de ethische vaardigheidsaspecten van procedures, advisering, onderhandeling en overleg te behalen.

Geesje staat tenslotte ingeschreven als bijzondere curator in het in het register van de Stichting Bijzondere Curator Nederland (in afstammingszaken).

Samenwerkingsverband

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation is een maatschap naar Nederlands recht die bestaat uit mrs. C.J. Avis-Knuit en G.H.G. Reitsma-van Riel.

Derdengelden

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation ontvangt geen derdengelden in de zin van de verordening op de advocatuur. Avis & Van Riel Advocaten is dan ook vrijgesteld van de verplichting een Stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Avis & Van Riel Advocaten en Mediation toch met derdengelden geconfronteerd dan, draagt Avis & Van Riel Advocaten en Mediation er zorg voor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de verordening op de advocatuur direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat Avis & Van Riel Advocaten en Mediation zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden zodat de gelden via deze stichting zullen lopen.

Onder geen enkele omstandigheid zal Avis & Van Riel Advocaten en Mediation derdengelden ontvangen op de kantoorrekening.

Kantoorklachtenregeling

Avis & Van Riel Advocaten en Mediation doet haar uiterste best u goed van dienst te zijn. Desalniettemin kan het zijn dat u ontevreden bent over een aspect van onze dienstverlening. Voor deze gevallen bestaat een kantoorklachtenregeling.

Waarneming

Tijdens vakanties of in geval onverhoopte langdurige absentie wegens ziekte nemen mrs. C.J. Avis-Knuit en G.H.G. Reitsma-van Riel elkaars praktijken waar. In spoedeisende situaties kan gedurende kantooruren telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 023-7440123.

Beroepsaansprakelijkheid

 1. Avis & Van Riel Advocaten en Mediation zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Avis & Van Riel Advocaten en Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Avis & Van Riel Advocaten en Mediation.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Avis & Van Riel Advocaten en Mediation en van al degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Avis & Van Riel Advocaten en Mediation gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risiso. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 3. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Avis & Van Riel Advocaten en Mediation in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van €50.000. De leden van de maatschap, haar bestuurders, alsmede al degenen die voor Avis & Van Riel Advocaten en Mediation werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De persoonlijke aansprakelijkheid van de op het kantoor van Avis & Van Riel Advocaten en Mediation werkzame advocaten, (juridisch) medewerkers en partners/aandeelhouders (en hun praktijk vennootschappen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Avis & Van Riel Advocaten en Mediation is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 4. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Avis & Van Riel Advocaten en Mediation dienen onverwijld, doch uiterlijk 4 maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak jegens Avis & Van Riel Advocaten en Mediation heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken met een deugdelijke onderbouwing schriftelijk te worden medegedeeld aan Avis & Van Riel Advocaten en Mediation , op straffe van verval van recht.