Familierecht

Het Familierecht is een groot en omvangrijk rechtsgebied, waar zeer vele zaken onder vallen. De oplossing ligt niet altijd in het procederen, maar vaak ook in het in goed overleg komen tot oplossingen.
Onder dit rechtsgebied vallen in elk geval:

 • Adoptie:
  Het aannemen van een kind als wettig kind. Indien het in het belang van een kind is, kan de adoptie door de rechtbank worden uitgesproken.

 • Afstamming:
  Dit betreft de komaf van een persoon. Onder dit punt vallen zaken als de erkenning van een kind, de vernietiging van een erkenning, vervangende toestemming voor de erkenning en de ontkenning van het vaderschap.

 • Alimentatie:
  Onder alimentatie valt de bijdrage van een partner in het levensonderhoud van de ex-partner (bijdrage in de kosten van levensonderhoud), maar ook de bijdrage van een niet-verzorgende ouder voor een kind (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (minderjarigen tot 18 jaar oud) en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie) (jongmeerderjarigen van 18 tot 21 jaar oud).

 • Beëindiging geregistreerd partnerschap:
  Indien er kinderen zijn, dient een verzoek tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank te worden ingediend. Er dient dan ook een ouderschapsplan te worden opgesteld.

 • Boedelscheiding:
  De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, de verdeling van eenvoudige gemeenschappen bij niet-gehuwden dan wel de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden na echtscheiding.

 • Bijzonder curatorschap:
  De bijzonder curator wordt door de rechtbank benoemd om te adviseren in zaken met betrekking tot minderjarige kinderen.

 • Echtscheiding en voorlopige voorzieningen:
  De ontbinding van het huwelijk door een rechterlijke uitspraak (beschikking) en de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar u gehuwd bent dan wel de gemeente Den Haag, indien het huwelijk in het buitenland voltrokken is.

 • Huwelijkse voorwaarden:
  De huwelijkse voorwaarden regelen de vermogensrechtelijke consequenties van het huwelijk. Bij echtscheiding dienen de huwelijkse voorwaarden dan afgewikkeld te worden. Ook met vragen over de inhoud en uitleg van uw huwelijkse voorwaarden kunt u bij ons terecht.

 • Gezag en voogdij:
  Gezag betreft de zeggenschap over een minderjarig kind. De zeggenschap ligt doorgaans bij de ouders, maar kan ook bij een niet-ouder liggen (voogdij) of een instantie, zoals Bureau Jeugdzorg, het Leger des Heils of de William Schrikker Stichting.

  Meeroudergezag is nog niet bij wet geregeld. Veel kinderen groeien tegenwoordig op met meer dan twee ouders, te denken valt aan een homostel dat samen met een biologische moeder een kind opvoedt. Maar ook kinderen die na de echtscheiding opgroeien in een stiefoudergezin geldt deze problematiek.

 • Omgang:
  Een contactregeling tussen een minderjarig kind en de andere ouder of een verzorger dan wel het contact en de omgang tussen grootouders en een kleinkind.

 • Ouderschap:
  Niet alleen voor biologische ouders geldt deze term. Inmiddels is namelijk de wet op het lesbisch ouderschap in werking getreden. Hierdoor kan de vrouwelijke partner, de meemoeder, juridisch ouder worden van een kind van haar partner. Er hoeft geen adoptieprocedure meer gevoerd te worden, zoals voorheen. Door de invoering van deze wet hebben lesbische ouders dezelfde rechten gekregen als heterogezinnen.

 • Ouderschapsplan:
  Ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht om zich na de beëindiging van hun relatie in te spannen om de afspraken hun kinderen aangaande vast te leggen in een ouderschapsplan.

 • Zorg- en contactregelingen:
  Een contactregeling tussen een minderjarig kind en de niet-verzorgende ouder met ouderlijk gezag.
Go to top