Mediationregels


De 10 belangrijkste regels voor mediation op een rij

Om een goede gang van zaken te waarborgen, gelden in het bijzonder de onderstaande regels. Een ieder die deelneemt aan mediation verplicht zich tot nakoming van deze regels ten opzichte van alle andere deelnemers (en de mediatior).


1. Verantwoordelijkheid
Ieder van de betrokken partijen verbindt zich jegens de ander(en) om te trachten een oplossing te vinden voor het conflict waarvoor de begeleiding van de mediator is ingeroepen. Hij of zij zal zich inzetten om zaken werkelijk bespreekbaar te maken en de hiervoor relevante informatie ter beschikking te stellen.

2. Bevoegdheid
Partijen zijn bevoegd ter oplossing van het conflict afspraken met elkaar te maken.

3. Vrijwilligheid
Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De mediation kan op elk moment worden beëindigd indien één van de partijen, of de mediator dat wenst c.q. nodig acht. Zij verplichten zich hierbij om dit dan naar alle partijen toe schriftelijk kenbaar te maken.

4. Beslotenheid
Bij de mediation zijn in principe alleen partijen en de mediator aanwezig. Andere personen kunnen hierbij slechts aanwezig zijn indien partijen en de mediator hiermee instemmen en onder de voorwaarde dat deze personen zich tot geheimhouding verplichten.

5. Geheimhouding
Ieder die geheel of gedeeltelijk bij de mediation aanwezig is verplicht zich tot geheimhouding van:
•  alle gebeurtenissen die tijdens de mediation plaatsvinden, alsmede de gespreksverslagen;
en
• alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk, die tijdens de mediation beschikbaar komt.
Deze geheimhouding geldt ten opzichte van elke derde, inbegrepen rechters of arbiters.
 


6. Beweeglijkheid binnen de procedure
Partijen en eventuele derden (bijvoorbeeld: adviseurs) kunnen tijdens de mediation vrijuit mondelinge en schriftelijke voorstellen doen, standpunten innemen, hun wensen kenbaar maken, zonder dat zij hierdoor verplichtingen aangaan. Tijdens de mediation gemaakte afspraken binden partijen alleen voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen en door partijen door ondertekening zijn bevestigd.

7. Afzonderlijke gesprekken
Tijdens de mediation kan de mediator afzonderlijke gesprekken voeren met één, of elk der partijen. De informatie, die in de afzonderlijke gesprekken aan de mediator wordt verstrekt, wordt door de mediator vertrouwelijk behandeld, tenzij anders is afgesproken.

8. Derden
De mediator kan in een mediation gebruik maken van een co-mediator. De mediator kan met toestemming van partijen anderen bij de mediation toelaten of betrekken. Deze personen zijn overeenkomstig het bovenstaande tot geheimhouding verplicht.

9. Gedragsregels
Partijen verbinden zich jegens elkaar en de mediator om:
•    met respect met elkaar om te gaan;
•    naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten spreken;
•    zich te onthouden van acties of gedragingen die de mediation kunnen bemoeilijken of belemmeren.

10. Vaststellingsovereenkomst
De afspraken, die bij het bereiken van overeenstemming ter beëindiging van het conflict zijn gemaakt, worden op schrift gesteld en door alle partijen ondertekend. Alleen schriftelijke overeenkomsten, waarvan tenminste twee identieke exemplaren door partijen zijn ondertekend, kunnen voor hen verplichtingen met zich meebrengen.

Go to top